Doradztwo i outsourcing

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie wykonywania ekspertyz, opracowań i diagnostyk stanu środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz kompleksową obsługę firm  - w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 • Świadczymy profesjonalne usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska, które obejmują:

 • określanie i uaktualnianie wykazu obowiązujących Zleceniodawcę wymagań prawnych;

 • identyfikowanie aspektów środowiskowych występujących u Zleceniodawcy;

 • rejestracje firmy do baz danych zgodnie z wymaganiami prawa wynikającymi z ustawy POŚ, odpadowej, opakowaniowej i innych powiązanych z ochroną środowiska,

 • zbieranie danych i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej korzystania ze środowiska;

 • naliczanie opłaty ekologicznej i sporządzanie stosownej dokumentacji,

 • sporządzanie raportów i sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym: raport KOBIZE,OS ,BDO - kart ewidencji odpadów, Informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi itp.;

 • uczestniczenie i udzielanie pomocy w trakcie kontroli wykonywanej przez organy administracji państwowej i samorządowej z zakresu ochrony środowiska, poprzez przygotowywanie wyjaśnień, projektów realizacji zaleceń pokontrolnych, odwołań  i innej korespondencji;

 • prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym nadzór nad realizacją umowy oraz poprawnością rozliczeń z Organizacją Odzysku

 • opiniowanie umów  z zakresu zagadnień dotyczących  ochrony środowiska, udzielanie pomocy merytorycznej lub reprezentowanie Zleceniodawcy w negocjacjach  poprzedzające ich zawarcie.

Zatrudniamy profesjonalną kadrę, której wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, gwarantuje wypracowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Nasze doświadczenie wzbogaca bliska współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami administracji samorządowej i państwowej oraz firmami o szerokim, różnorodnym profilu działalności.


Opracowujemy dokumentacje środowiskowe niezbędne do uregulowań formalno-prawnych umożliwiających uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń, w tym:

 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 • Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 • Pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,

 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Wykonujemy opracowania obejmujące kompleksowe oddziaływania Zakładów na środowisko, w tym:

 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości.

 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Raporty  oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

 • Przeglądy ekologiczne istniejących instalacji i obiektów.

 • Plany i programy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami wraz z ich aktualizacją.

 • Raporty z realizacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

 • Dokumentacje eksploatacji i rekultywacji składowisk.

 • Doradztwo i outsourcing w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.

 • Audyty środowiskowe  - pełna identyfikacja, analiza i ocena  aspektów związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.

OBSŁUGA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


Kompleksowa obsługa w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY:

 • Prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy wszelkich spraw związanych z w/w zagadnieniami
 • Prowadzenie pojedynczej konkretnej usługi np.: naliczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska, sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej, sporządzanie raportu KOBIZE, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sprawozdawczości w zakresie bhp itp.
app telephones