USŁUGI LABORATORYJNE
Powrót na stronę główną

Badania i Laboratorium

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. oferuje akredytowane usługi laboratoryjne i badawcze  z zakresu ochrony środowiska oraz pomiaru i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 1183 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Laboratorium zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie w połączeniu z nowoczesnym sprzętem zapewniają wysoki poziom jakości realizowanych usług oraz spełnianie oczekiwań Klienta.

Kompetencje personelu potwierdzają bardzo dobre wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI LABORATORYJNE W ZAKRESIE:

 1. pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy
 2. badań fizyko-chemicznych wód, ścieków, gleb i odpadów
 3. pobierania próbek wód, ścieków, gleb i odpadów
 4. pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 5. analizy jakościowej lotnych związków organicznych metodą chromatograficzną w próbkach o nieznanym składzie
 6. oceny wydatku energetycznego i ryzyka zawodowego

 

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE BADANIA I POMIARY AKREDYTOWANE W ZAKRESIE:

1. Środowisko pracy

 • Hałas
 • Drgania mechaniczne (ogólne i miejscowe) 
 • Pył – frakcja wdychalna i respirabilna
 • Tlenki żelaza, mangan
 • Tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu
 • Mikroklimat umiarkowany, gorący, zimny
 • Substancje organiczne (wg zakresu akredytacji)
 • Amoniak
 • Nielaserowe promieniowanie optyczne

2. Środowisko naturalne

 • Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Badania fizykochemiczne ścieków:
  • pH
  • BZT5
  • CHZTcr
  • Zawiesiny ogólne
  • Fosfor ogólny
  • Siarczany
  • Chlorki
  • Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne)
  • Azot (azotanowy, azotynowy,  amonowy, Kjeldahla, ogólny)
  • Metale (cynk, chrom ogólny, chrom +6, kadm, miedź, nikiel, mangan, żelazo, ołów, arsen, selen, antymon)
 • Badania fizykochemiczne gleby:
  • Sucha masa
  • pH
  • Metale (chrom, cynk, kadm, kobalt, nikiel, miedź, ołów, rtęć)
 • Badania wód opadowych i roztopowych
  • Zawiesiny ogólne
  • Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne)

 

ŚWIADCZYMY AKREDYTOWANY POBÓR PRÓBEK W ZAKRESIE:

1. Środowisko pracy

 • Pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i respirabilna)
 • Substancje organiczne
 • Substancje nieorganiczne
 • Metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna)

2. Środowisko naturalne

 • Ścieki
 • Gleba 
 • Odpady, osady ścieków
 • Wody opadowe i roztopowe

NASZE CERTYFIKATY I AKREDYTACJA

W celu zapewnienia rzetelności, wiarygodności oraz obiektywności prowadzonych badań Laboratorium wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania opracowany według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Od maja 2010 roku Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Certyfikat nr AB 1183.

PCA - akredytacja

WYPOSAŻENIE Laboratorium

Laboratorium Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowo-badawczym oraz pomocniczym renomowanych firm polskich i zagranicznych, posiadającym świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria.

Posiadamy m.in.:

 • Chromatograf gazowy SHIMADZU ze spektrometrem mas GCMS-QP2010 SE 
 • Spektrometr absorpcji atomowej Agilent 240FS z przystawką do analiz techniką generowania wodorków oraz zimnych par
 • Spektrofotometr SHIMADZU UV-1800
 • Miernik mikroklimatu typ HD32.1 prod. Delta OHM
 • Miernik pola elektromagnetycznego ESM-100 firmy Maschek Elektronik
 • Fotoradiometr HD 2402 do pomiarów promieniowania optycznego prod. Delta OHM
 • Mierniki do pomiaru hałasu i wibracji: SVAN 955, SVAN 958, SVAN 971
 • Detektory wielogazowe Multigas III oraz MX4
 • Mineralizator mikrofalowy Magnum II
 • Aspiratory indywidualne (seria 224 SKC, AP-2, AP-8, AP-16 PLUS) oraz przepływomierz Gilibrator 2

Galeria